แพทย์ ม.น. ยืนยันไทยมีมาตรการป้องกันโรคเข้มแข็ง แนะสังเกต COVID-19 กว่า 90 % มาด้วยอาการมีไข้  

     าจารย์ายแพทย์สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความรู้ว่า กรณีของการเกิด COVID-19 ที่ประเทศจีน นั้น หากดูจากรายงานผู้ป่วยเคสต่าง ๆ จะพบว่า อาการเกือบ 96% มีไข้ ซึ่งอาการดังกล่าวน่าจะเป็นอาการหลักที่สังเกตได้ง่ายที่สุด และโดยส่วนใหญ่ 60 – 70 % จะมีอาการของระบบทางเดินหายใจผิดปกติ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก  

     ดังนั้น ถ้าประชาชนมีอาการดังกล่าว และโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติเดินทางไปในเมื่องที่มีการแพร่ระบาด เมืองที่มีการเฝ้าระวัง จะต้องรีบเข้าพบแพทย์พร้อมกับแจ้งอาการ และประวัติการเดินทางให้ครบถ้วน เพื่อเข้าสู่กระบวนการดูแล เฝ้าระวังตามมาตรการทางการแพทย์ต่อไป 

     อาจารย์นายแพทย์สุรัตน์ กล่าวยืนยันอีกว่า การดำเนินมาตรการป้องกันโรคของประเทศไทยส่วนกลาง ทำได้ดีมาก เข้มแข็ง รัดกุม ตื่นตัวตลอดเวลา อาจจะกล่าวได้ว่าอยู่ในอันดับแรก ๆ ของประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหมด 15 ประเทศ ประกอบกับประเทศไทยมีบทเรียนและได้เรียนรู้จากโรคระบาดที่ผ่านมาในอดีต  ขณะที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ยังทำงานสอดรับกับนโยบายทั้งมาตรการเฝ้าระวังดูแลประชาชน รวมถึงมาตรการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ การดูแลสิ่งส่งตรวจ การจัดเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ และปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้มีความเข้มงวด รัดกุมอยู่เสมอ 

ขอขอบคุณบทสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งจาก รายการเครือข่ายสายตรง วิทยุสถาบัน ช่วง สนทนาสถาบัน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563  

6,250 total views, 3 views today