วิจัยนิสิตสาธาฯ ม.น. ห่วงประชาชนป่วยทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือด จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

     นายพงศกร แก้วจังหาร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เล่าให้ฟังถึงที่มาของ การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 10) ที่ส่งผลกระทบของประชาชนบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก ว่า จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการคมนาคมในเขตภาคเหนือตอนล่าง จึงส่งผลให้มีการจราจรหนาแน่น ประชาชนสัญจรไปมาตลอดเวลามากขึ้น ทำให้สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1 เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เสี่ยงกับปัญหาฝุ่นละออง ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มาใช้บริการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ บุคลากรและผู้ประกอบการร้านค้าในสถานีขนส่ง 

     นายพงศกร เล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกว่า ได้ทำการเก็บตัวอย่างประชาชนในพื้นที่บริเวณโดยรอบ สถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งสิ้น 32 คน โดยใช้เครื่องทางวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถาม  ผลการศึกษาพบว่า การประเมินค่าสัดส่วนความเสี่ยงภาพรวมทั้งหมด มีค่าเท่ากับ 0.993 โดยวันรอบรถมาก มีค่า เท่ากับ 1.245 วันรอบรถปกติ มีค่าเท่ากับ 0.470  

     สำหรับภาพรวมทิศเหนือลม มีค่าเท่ากับ 0.411 โดยทิศเหนือลมวันรอบรถมาก มีค่าเท่ากับ 0.187  ทิศเหนือลมรอบรถปกติ มีค่าเท่ากับ 0.066 ส่วนภาพรวมทิศใต้ลม มีค่าเท่ากับ 1.303 ทิศใต้ลมวันรอบรถมาก มีค่าเท่ากับ 1.164 ทิศใต้ลมวันรอบรถปกติ มีค่าเท่ากับ 1.095 

     จากข้อมูลดังกล่าว เมื่อสรุปแบบภาพรวมในการตรวจวัดมีค่าสัดส่วนความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ ที่ยอมรับได้ ยกเว้นค่าสัดส่วนที่มีค่าความเสี่ยงมากกว่า 1 ถือเป็นปริมาณที่ได้รับแล้วอาจก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อสุขภาพ อาจทำให้เกิดการป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจ และโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุและเด็ก ซึ่งอาจเนื่องมาจากจำนวนรถขนส่งผู้โดยสารและยานพาหนะของประชาชนที่ใช้บริการบริเวณสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลกมากกว่าปกติ รวมถึงการระบายอากาศของสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก เป็นระบบปิดทำให้ลมที่พัดเข้าไม่สามารถระบายออกได้ดี 

     ผมใช้สถานที่นี้ในการเดินทางไป-กลับบ้านจากมหาวิทยาลัย บ้านผมอยู่ที่เพชรบูรณ์ ผมก็จะขึ้นรถโดยสารสาธารณะจากที่นี่ไป-กลับตลอด ที่นี้จากการสัมผัส ผมก็รู้สึกแย่จากสภาพภูมิอากาศ ผมก็อยากจะทำตรงนี้ให้มันดีขึ้น อยากจะเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาแก้ไขและสร้างความตระหนัก ซึ่งความฝันเล็ก  น้อย  ของผมก็อยากจะต่อยอดในเรื่องของ PM 2.5 ด้วย ก็อยากจะทำสิ่งนี้ขึ้นมา  และอยากจะท้าทายตัวเองให้ทำอะไรที่มันสูงขึ้นไป นายพงศกร แก้วจังหาร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าว 

     ทั้งนี้ ผลงานการศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่ส่งผลกระทบของประชาชนโดยรอบสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จ.พิษณุโลก ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก มหกรรมวิชาการ Envi & OCC Health”  ภายใต้กิจกรรมการสร้างเสริมประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการยศาสตร์จากการทำงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ดร.สรัญญา ถี่ป้อม หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

2,700 total views, 3 views today