ม.นเรศวร รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานภาครัฐที่มีการจ้างงานคนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก 2562 

     เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ดร.วรเดช ณ กรม ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมมีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของสังคม โดยในปี 2562 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือ “สร้างการมีส่วนร่วมเสริมความเป็นผู้นำคนพิการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030” ซึ่งการจัดงานในปีนี้จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนพิการในด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและยั่งยืน ตามที่กำหนดไว้ในวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.2573 (ค.ศ.2030) ซึ่งให้คำมั่นว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และตระหนักว่าความพิการเป็นประเด็นร่วมในเป้าหมายการดำเนินงานตามวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 600 คน  

     ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การอ่านสาส์นวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 , มอบประกาศนียบัตรแก่สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่จ้างคนพิการผู้ประกอบการดีเด่นด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการและคนพิการต้นแบบ และในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีการจ้างงานคนพิการเนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ครั้งนี้ด้วย  

« 1 ของ 2 »

 

571 total views, 1 views today