ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลมหาวิทยลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑๐

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลมหาวิทยลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑๐

Download

661 total views, 1 views today