ม.นเรศวร จับมือ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

 

     เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 62  ศาสตราจารย์ พิเศษ กาญจนา  เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลย์สม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร และ บริษัทสหพัฒนพิบูลย์ จำกัด (มหาชน) โดย นายบุญชัย โชควัฒนา  ประธานกรรมการบริษัท  บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอโครงการ Appreciative Business และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก The Master รุ่นที่ 5” ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารบางกอกทาวเวอร์ บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

 

 

372 total views, 2 views today