ม.นเรศวร มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากกรมสมเด็จพระเทพฯ

     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดี แก่นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 40 พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่องาน “En souvenir de S.A.R. la Princess Galyani Vadhana et sa vision pour l’enseignement du francais : Horizon 4.0 pour le francais en Thailande.” ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

     โดยมีรายชื่อนิสิตที่ได้รับประกาศนียบัตรแสดงความยินดีดังนี้

          1. รางวัลยอดเยี่ยมการแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับชื่องาน และการนำเสนอบอร์ดเป็นภาษาฝรั่งเศส (อาจารย์คุนัญญา บัวพรหมมาตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา)

               นายณัฐพงษ์ ขุนเจริญ

               นางสาวสุวรรณรัตน์ พ่วงมา

               นางสาวกนกกร ทองคำ

               นางสาวสมฤทัย ศรีสัตยา

               นางสาวอรศยา คำคุณเมือง

          2. รางวัลที่ 1 การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส (Dr. Jean-Philippe Babu เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม)

               นางสาวอนันตญา ขวัญเมือง

          3. รางวัลที่ 3 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส (อาจารย์ Charly Longué เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม)

               นายรณกร บัวติ๊บ

          4. รางวัลที่ 3 การแข่งขันตอบคำถามความรู้ที่เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส-ไทย (อาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม)

               นายปรเมศวร์ เขื่อนแก้ว                

          5. รางวัลชมเชย การแข่งขันเล่าเรื่อง (อาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม, อาจารย์ Mélissa Gondek, Dr. Jean- Philippe Babu และอาจารย์ศโรชิน อาจหาญ เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม)

               นางสาวนัฐสรา สิริวราวุธ

          6. รางวัลชมเชย การแข่งขันแสดงละครสั้นภาษฝรั่งเศส (อาจารย์ Mélissa Gondek เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา)

               นางสาวนภัสนันท์ กันทะเขียว

               นางสาวพรหมพร พรหมธาดา

               นางสาวแพรวพรรณ ทองศรีจันทร์

               นาบปภพ บุญทวี

               นางสาวนัทรียา นิ่มนุ่ม

     นอกจากนี้ ในระหว่างที่เสด็จทอดพระเนตรผลงานการประกวดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายณัฐพงษ์ ขุนเจริญ และนางสาวสมฤทัย ศรีสัตยา ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวถวายรายงานเป็นภาษาฝรั่งเศส และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับบอร์ดนิทรรศการอีกด้วย

 

 

6,148 total views, 2 views today