ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 : อธิการบดีมอบนโยบายทุกคณะ ทุกหน่วยงาน จัดทำแผนดำเนินการ 5 ปี ตอบสนองนโนยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

     เมื่อวันที่  3 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 22/2562 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ อาคารอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้านหน้ามหาวิทยาลัย ชั้น 3 เพื่อพิจารณานโยบายและระเบียบต่าง ๆ ที่สำคัญ ในการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร

     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มอบนโยบายก่อนเริ่มการประชุมว่า ขอให้ทุกคณะและทุกหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำแผน 5 ปี เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนดังกล่าวจะต้องตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และการพัฒนาการเป็นสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดทิศทางในการพัฒนากำลังคนของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สู่สากล ด้วยการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ที่เกิดจากการบูรณาการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จากความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ครบตามนโยบาย triple I

     ในด้านการเงิน รัฐบาลให้มหาวิทยาลัย ทุกคณะและหน่วยงานจัดทำแผนงบประมาณในรูปแบบโครงการโดยดูความคุ้มค่าจากค่าใช้จ่าย และตัวแปรความคุ้มค่าในแต่ละพันธกิจ

     ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล อันดับแรกต้องมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น และสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพ  โดยส่งเสริมให้ทั้งสองสายงานเป็นนักนวัตกรรม  โดยทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายอย่างบูรณาการ ตลอดจนให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคม

     หลังจากรับทราบนโยบายจากอธิการบดี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงได้มีการพิจารณาการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่สำคัญ อาทิ

     พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ องค์กร สถาบัน และเอกชน ต่าง ๆ จำนวน 7 ฉบับ ดังนี้

     1. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

     2. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

     3. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)

     4. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoA) ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ กับ สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา

     5. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ The Yukawa Institute for Theoretical Physics (YITP) of Kyoto University, Japan

     6. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan

     7. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ The Institute for integrated Radiation and Nuclear Science, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

     พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

     1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการบริการวิชาการเครื่องมือแปรรูปอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ดำเนินการเกี่ยวกับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการฝึกปฏิบัติงานสำหรับนิสิตชาวต่างชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     4. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะสหเวชศาสตร์

     สำหรับกำหนดการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งถัดไป จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ อาคารอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้านหน้ามหาวิทยาลัย ชั้น 3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร 0 5596 2328

 

 

 

698 total views, 1 views today