เปิดรับสมัครทุน Stipendium Hungaricum ประจำปี 2020-2021

   ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับแจ้งการประกาศให้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2020-2021 จากฝ่ายฮังการีว่ารัฐบาลฮังการีให้ทุนดังกล่าวเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตร ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย และเกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2545 ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน เว้นแต่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้และผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://apply.stipendiumhungarium.hu โดยหมดเขตรับสมัครในวันที่ 15 มกราคม 2563

Download เอกสารแนบ

 

110 total views, 7 views today