เปิดเทคนิคการเรียน ตัวแทนบัณฑิตเกียรตินิยม ปีการศึกษา 2561 

     นางสาวปริญญาพร สอดจันทร์ หลักสูตร การออกแบบสื่อนวัตกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เกรดเฉลี่ย 3.94 

     เราต้องเริ่มจากการฟังว่าอาจารย์เขาต้องการอะไร เนื้อหาเป็นอย่างไร และก็จับทาง ก็คือ ฟังให้มาก ๆ ดูให้เยอะ ๆ สอบถามอาจารย์ เพื่อน ๆ พร้อมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่สาขาจะดูจากผลงานเป็นหลัก การใส่ใจในรายละเอียดของผลงาน” 

นางสาวกนกวรรณ ม่วงรอด หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เกรดเฉลี่ย 3.88 

     เวลาเรียนจะตั้งใจเรียน แล้วก็ทุ่มเทให้เต็มที่กับการเรียน จดบันทึก อัดเทปไว้กรณีที่จดไม่ทัน และฟังย้อนหลังตอนใกล้สอบจะอ่านหนังสือแล้วก็ฟังเทปไปด้วยเพื่อทบทวน” 

นางสาวธัญญาวี กุลกัลยาดี หลักสูตร วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เกรดเฉลี่ย 3.78 

     เรียนบ้างเล่นบ้าง แต่จะเน้นไปอ่านทบทวนตอนใกล้สอบมากกว่า แล้วก็เวลาอ่านทบทวนก็จะโน้ตเป็นของตัวเอง เพื่อให้ตัวเองเข้าใจว่าหมายถึงอะไร จะทำสรุปไว้อ่านก่อนสอบด้วยอีกรอบนึง จะบอกว่ากิจกรรมกับการเรียนมันสามารถไปด้วยกันได้ ไม่จำเป็นจะต้องเรียนอย่างเดียว ก็พยายามอ่านหนังสือทบทวน หาเวลาว่างให้ตัวเองบ้าง หาเวลาว่างให้กับเพื่อนทุกคน ก็จะไม่เครียด เพราะว่าถ้าเน้นไปแค่การเรียน 
จะเครียดเปล่าๆ” 

นางสาวชนกชนม์ วงศ์อภิสิทธิ์ หลักสูตร รังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เกรดเฉลี่ย 3.77 

     ต้องแบ่งเวลาชีวิตระหว่างการเรียนกับการทำกิจกรรมให้ได้ เพราะว่าชีวิตมหาวิทยาลัยช่วงปี 1 จะมีกิจกรรมเยอะมาก ถ้าแบ่งกิจกรรมไม่ดี เพลิดเพลินกับการทำกิจกรรมมากไป อาจจะปรับตัวไม่ทัน เพราะวิชาของปี 1 เป็นวิชาพื้นฐานถ้าเราตั้งใจแบ่งเวลาเหมาะสมก็จะเก็บเกรดได้ง่าย ๆ สบาย ๆ รวมถึงพื้นฐานต้องมาจากความตั้งใจเรียน มีสติตอนอาจารย์สอน พยายามตั้งใจฟัง แล้วก็จดใจความสำคัญในสิ่งที่อาจารย์พูดให้ได้มากที่สุด แต่ถ้าจดไม่ทันจริง ๆ ใช้มือถืออัดเสียงไว้แล้วมาเปิดฟังทบทวนเนื้อหาที่ตกหล่นทีหลัง และในห้องเรียนถ้าไม่เข้าใจจริง ๆ ให้ถามเลยตอนนั้น กล้าที่จะถาม จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหาคำตอบ” 

นายธิติ อุ่นใจ หลักสูตร สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เกรดเฉลี่ย 3.76 

     หาตัวเองให้เจอ ตั้งเป้าหมาย ลงมือทำให้เต็มที่ มีวินัย มีความพยายาม มีความตั้งใจ มีวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต้องดีที่สุด การเรียนต้องดีที่สุด ทำตัวเองให้พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลาดแรงงานต้องการคนที่พร้อมมาก ๆ เขาต้องการคนที่ทำได้แทบจะทุกอย่างในตัวเอง” 

นายณัฐวัตร ศรีประเสริฐ หลักสูตร รังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เกรดเฉลี่ย 3.76 

     ตอนเรียนในห้องถ้าไม่เข้าใจต้องรีบถามอาจารย์ รีบถามพี่ ๆ ให้รู้เรื่องให้เสร็จภายในห้องนั้นเลย จะไม่ค้างคากลับไปที่หอหรือว่ากลับไปที่ห้อง เพราะว่าจะไม่มีคนให้ถาม ไม่มีคนให้ปรึกษา ไม่อ่านหนังสือเล่มเดียวหรือว่าเชื่อบทความบทความเดียว อ่านเยอะ ๆ นำมาเทียบเคียงกันว่าอันไหนเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด ทำงานวิจัย รวมถึงทำกิจกรรมกับสโมสรนิสิต” 

นายเกษม ธรรมโกศล หลักสูตร บัญชี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เกรดเฉลี่ย 3.64 

     การบริหารเวลา ก็คือ การตั้งใจเรียน ทำความเข้าใจบทเรียนภายในห้องเรียน การทำความเข้าใจบทเรียนจะทำให้สามารถเข้าใจและก็เอาไปปรับใช้การทำข้อสอบ เวลาเจอเรื่องในรูปแบบเดียวกันมันจะสามารถทำให้แก้ไขปัญหาได้ ปรับใช้ได้ ซึ่งการทำความเข้าใจจะดีกว่าการจดจำ เพราะว่าบางทีถ้าจำมาแบบไม่เข้าใจ จะไม่สามารถทำข้อสอบได้ 

     ความมีวินัยในตัวเอง ก็คือ การวางแผนอ่านหนังสือ ถ้ารู้ว่าต้องสอบวิชาอะไรบ้าง ก็ให้วางแผนอ่านหนังสืออย่างเป็นระบบว่าเวลาไหนควรอ่านอะไรบ้าง เพื่อทยอยอ่านได้แบบไม่รู้สึกกดดันมาก มีความรู้สึกว่าการหนังสือแบบกดดันมันจะทำให้ไม่สามารถจำได้ทั้งหมด ถ้าวางแผนดีทยอยอ่านเรื่อย ๆ จะทำให้มีความจำที่ดีมากขึ้นและสามารถทำข้อสอบได้” 

ขอขอบคุณภาพจาก : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

12,132 total views, 3 views today