ทุนไปอเมริกา 4 เดือน (Global UGRAD)

    ใครอยากไปอเมริกา 4 เดือนยกมือขึ้นนนนนน…………สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยภูมิภาค ประจำปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาในอเมริกาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4- 5  เดือน) ขอได้โปรดศึกษา Announcement for 2020 – 2021 Global Undergraduate Exchange Program พร้อมคุณสมบัติและวิธีสมัครแนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ โครงการเน้นให้ความสำคัญกับสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ การประกอบการ สาขา STEM (ได้แก่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์) และเปิดโอกาสให้กับนิสิตที่มีข้อจำกัดด้านร่างกายที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยมหาวิทยาลัยสามารถเสนอรายชื่อไม่เกิน 2 ราย ภายในวันที่ 14 มกราคม 2563 โดยนิสิตที่สนใจต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ (Online Application) ตั้งแต่วันนี้ – 1 มกราคม 2563  (05.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย)

    นิสิตที่สนใจขอให้ศึกษารายละเอียดทั้งหมดและเข้ากรอกผ่านระบบและส่งเอกสารทั้งหมดไปที่คณะต้นสังกัด เพื่อส่งมายังกองฯ ต่างประเทศภายในวันที่ 3 มกราคม 2563 เพื่อคัดเลือกผู้แทนมหาวิทยาลัยต่อไป  ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจสมัครต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขในเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยคือ ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 และคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT ในระดับ B1 คะแนน 30 ขึ้นไป  โดยเงื่อนไขอื่นๆ ขอให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่โครงการกำหนด

Download เอกสารแนบ 1

Download เอกสารแนบ 2

Download เอกสารแนบ 3

Download เอกสารแนบ 3.1

Download เอกสารแนบ 3.2

Download เอกสารแนบ 4

Download เอกสารแนบ 5

514 total views, 2 views today