รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนระยะสั้น (UMAP Program C)

    ข่าวดีสำหรับน้องๆ นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน UMAP Super Short-Term Program (SSTP หรือ Program C) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 – 8 สัปดาห์ ค่าลงทะเบียนอาจจะได้รับการยกเว้นในบางมหาวิทยาลัย โดยจะถ่ายโอนหน่วยกิตหรือไม่ ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ  สามารถเข้าดูรายชื่อมหาวิทยาลัยเจ้าภาพได้ที่ https://usco.umap.org เลือก “program c” โดยมีให้เลือก 3 ช่วงเวลาคือ 1st Cycle (18 พ.ย.-2 ธ.ค.62) 2nd Cycle (6-25 ก.พ. 63) และ 3rd (13 เม.ย.-22พ.ค.63) ขอให้นิสิตที่สนใจศึกษาข้อมูล user manual จาก http://umap.org/usco/#institutuions-manual

Download เอกสารแนบ

561 total views, 1 views today