“พิการสามารถ” ผลงานนิสิตนิเทศศาสตร์ ม.นเรศวร คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 ผลิตสารคดีเชิงข่าว โครงการ 7 HD NEWS IDEA CONTEST

     นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทั้งเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตร การผลิตสารคดีเชิงข่าวด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ตอน ในหัวข้อ “พิการสามารถ We are (dis)able” จากโครงการ 7 HD NEWS IDEA CONTEST ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 HD สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และโตโยต้า ยาริส เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถในการผลิตสารคดีเชิงข่าวด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่สร้างสรรค์ ทันสมัย และเข้าใจง่าย เพื่อเหมาะสำหรับเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เยาวชนไทย มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม(Social & Environmental Crisis)ในปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมนำไปสู่กระบวนการแก้ไขและการอนุรักษ์ของคนยุคใหม่ ในปัจจุบันและอนาคต

     โดยนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจฯ ที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมการแข่งขันภายใต้ชื่อทีม Perspective ประกอบไปด้วยนิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นางสาวจารุวรรณ อุ่นแก้ว นางสาวณิชารีย์ โสภา นายพงศธร ภูสิตา นายสุรเชษฐ์ อำขำ นายภานุพันธุ์ จันทนะ นางสาวปัณฑารีย์ พรมจาด นางสาวพรรณนิภา แก้วเดียว และนางสาวจิตติภา พรมสุข โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อ.ดร.อรวรรณ ศิริสวัสดิ์ อภิชยกุล สำหรับผลงานสารคดีที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ในส่วนของเนื้อหายังไม่สามารถเผยแพร่ได้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 7HD ซึ่งจะออกอากาศในเร็วๆนี้

 

 

 

 

 

328 total views, 2 views today