ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 266 : มีมติอนุมัติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 18 ราย 

    เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธาน เพื่อพิจารณาระเบียบข้อวาระที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 266 (10/2562) ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคารสำนักงานอธิการบดี  ชั้น มหาวิทยาลัยนเรศวร 

    ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร์ อัมพรสถิร อาจารย์ประจำภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอาจารย์ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

    คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติอนุมัติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 18 ราย ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 12 ราย รองศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน 1 ราย  และรองศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย  

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบสนองกับการพัฒนาประเทศตามประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุ่งหวังผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงลึกกับข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการคาดการณ์และการตัดสินใจสำหรับการบริหารจัดการในองค์กรก่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

    พิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการพิจารณาทางจรรยาบรรณ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ 

    พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการจัดประชุม สัมมนาวิชาการร่วมกัน 

    พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Faculty of Dentisty,Niigata University ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลการสายวิชาการ ด้านวิชาการ พร้อมทั้งพัฒนาด้านวิชาการ การเรียนการสอนและการวิจัย  

    พิจารณาอนุมัติรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคะแนน SAR รวมทุกตัวบ่งชี้ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.44 คะแนน และคะแนน CAR รวมทุกตัวบ่งชี้ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.37 คะแนน 

    พิจารณาอนุมัติการใช้ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยใช้การประเมินคุณภาพระดับคณะ ใช้ระบบการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) และ การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ใช้ระบบการประเมินเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน AUNQA (ASEAN University Network Quality Assurance) 

    พิจารณาอนุมัติการใช้ระบบเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 โดยใช้การประเมินคุณภาพระดับคณะ ใช้ระบบการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) ในปีการศึกษา 2562-2563 และใช้ระบบเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ใช้ระบบการประเมินเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2562-2565 

    การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งต่อไป จะกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร และสามารถ ติดตามมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดได้ที่ งานกิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง  http://office.nu.ac.th/meeting หรือโทร. 0 5596 1151 

 

1,278 total views, 3 views today