อาจารย์ ม.นเรศวร พัฒนาชุดประคบสมุนไพรแบบร้อน จดอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

    ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ข้อมูลว่า การจัดเตรียมลูกประคบสมุนไพร รวมถึงการนำลูกประคบมาใช้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพในรูปแบบเดิม ต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการกำกับดูแลทั้งในคลินิกหรือโรงพยาบาลต่างๆ ทำให้เกิดข้อจำกัดในการเข้าถึงของผู้ป่วย เช่น กลุ่มของผู้ป่วย ติดเตียง จึงนำมาสู่การพัฒนาออกแบบเป็นลูกประคบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการใช้คู่กับสเปรย์ที่ได้จากสูตรสมุนไพรของลูกประคบ ด้วยความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งที่ผ่านมาได้นำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายของโรงพยาบาลนครไทย จ.พิษณุโลก กว่า 70 คน และผลที่ได้จากการทดลองสามารถช่วยลดอาการปวด อาการอักเสบ ของกลุ่มเป้าหมายได้ 

3,488 total views, 1 views today