ม.นเรศวร จัดอบรมการจัดการขยะในหอพักนิสิต และมอบทุนการศึกษา จิตอาสารีไซเคิล ปันรัก  

    ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการจัดการขยะในหอพักนิสิต และมอบทุนการศึกษา จิตอาสารีไซเคิล ปันรัก จำนวน 20 ทุน จากนั้นเป็นการบรรยาย หัวข้อ การจัดการขยะเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดย คุณเกษร คำเย วิทยากรจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ต่อด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะ โดย คุณสำนวล ซาววงค์ ผู้จัดการ วงษ์พาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร และในภาคบ่าย เป็นการฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

    กลุ่มนิสิตจิตอาสาคัดแยกขยะ ชมรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อคัดแยกขยะ ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดน้ำดื่ม ขวดนม กระดาษ กระป๋อง โลหะ ต่าง ๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโรคร้อน และส่งเสริมการทำกิจกรรม จิตอาสาเพื่อสังคม  เพื่อนำเงินที่ได้มาจัดสรรทุนการศึกษามอบให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 30,000 บาท โดยได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตที่ทำกิจกรรมจิตอาสาและขาดแคลนทุนทรัพย์ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาจากกิจกรรมจิตอาสาคัดแยกขยะ “ทุนจิตอาสารีไซเคิล ปันรัก” ประจำปีการศึกษา 2562 แบ่งเป็นทุนละ 2,000 บาท จำนวน 10 ทุน และทุนละ 1,000 บาท จำนวน 10 ทุน ดังนี้ 

1. ประเภททุนการศึกษาละ  2,000  บาท  จำนวน 10 ทุน  

1.1 นางสาวณัฐติกรณ์    โยธาสิงห์    คณะนิติศาสตร์ 

1.2 นางสาวนิสากร    สีไหม    คณะวิทยาศาสตร์ 

1.3 นางสาวนุชนาฏ    นวลจรคณะบริหารธุรกิจ    เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 

1.4 นางสาวศุภจินต์    ชาวไทย    คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.5 นางสาวไอรดา    ไพโรจน์    คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 

1.6 นางสาวอุไรวรรณ    เจียงเพ็ง    คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

1.7 นางสาวพัชราภา    สาครเขต    คณะนิติศาสตร์ 

1.8 นางสาวอิศราภรณ์    อุดสม    คณะนิติศาสตร์ 

1.9 นางสาวณัชชานันท์    สมบูรณ์    คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.10 นางสาวสุรดา    แซ่ย้าง    คณะเภสัชศาสตร์ 

2. ประเภททุนการศึกษาละ  1,000  บาท  จำนวน 10 ทุน

2.1 นางสาวกนกวรรณ    ปานเงิน    คณะศึกษาศาสตร์ 

2.2 นางสาวธนภรณ์    ชัยสิทธิ์    คณะมนุษยศาสตร์ 

2.3 นางสาวอารยา    สนจุ้ย    คณะศึกษาศาสตร์ 

2.4 นายสัณหณัฐ    เจ๊กเมือง    คณะศึกษาศาสตร์ 

2.5 นางสาวมณีพลอย    วันมงคลทรัพย์    วิทยาลัยนานาชาติ 

2.6 นางสาวธนพร    เรืองแสง    คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

2.7 นางสาวรสริน    ราตรีสุข    คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.8 นายชลประคัลภ์    ประมวล    คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2.9 นางสาวเมย์ธาดา    วิเชียรน้อย    คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

2.10 นายวัฒนา    ธรรมสาลี    คณะนิติศาสตร์ 

ขอขอบคุณภาพ : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 

new 056

307 total views, 2 views today