กองกิจการนิสิต ม.นเรศวร ปฐมนิเทศโครงการจ้างงานนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2563 

     เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธาน การปฐมนิเทศ โครงการจ้างงานนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรองอธิการบดี ได้มอบนโยบาย และให้โอวาท จากนั้นนางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต ได้ชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน สุดท้ายได้มีการแบ่งนิสิตจ้างงานพบหน่วยงานที่จ้างงาน /แบ่งกลุ่มเพื่อฟังการชี้แจง และการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน จำนวน 8 กลุ่ม ได้แก่ 1. กองกิจการนิสิต 2. กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3. กองอาคารสถานที่ 4. กองคลัง 5. สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย 6. กองบริการการศึกษา 7. กองกฎหมาย 8. กองส่งเสริมการบริการวิชาการ 

     ทั้งนี้กองกิจการนิสิต ได้ดำเนินโครงการจ้างงานนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้นิสิตมีรายได้ระหว่างเรียน ฝึกประสบการณ์และช่วยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562  กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายหลังจากที่ได้มีการสำรวจไปยังหน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์ว่าต้องการนิสิตจ้างงาน รวม 8 หน่วยงาน จำนวน 40 คน เข้าปฏิบัติงานคนละ 16 สัปดาห์ ค่าตอบแทน 40 บาท ต่อชั่วโมง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 512,000 บาท 

 

223 total views, 3 views today