มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

    มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 10 ท่าน แบ่งเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

    1. ประเภทนักบริหารภาครัฐ จำนวน 1 ท่าน

        1) ดร.นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ 

        – ระดับปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

     2. ประเภทนักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 ท่าน

        1) นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน 

        – ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 

     3. ประเภทนักบริหารภาคเอกชน จำนวน 2 ท่าน

        1) ดร.ณรงค์ วีระวัฒนาพงษ์ 

        – ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 

        2) นายศิริชัย ทองอยู่ 

        – ระดับปริญญาตรี การจัดการธุรกิจ (เดิม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 

     4. ประเภทนักวิชาการ จำนวน 1 ท่าน

        1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกรณ์ ใบแสง 

        – ระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ 

     5. ประเภทนักวิจัย จำนวน 1 ท่าน

        1) รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว 

        – ระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ 

        – ระดับปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ 

     6. ประเภทเกษตรกร จำนวน 1 ท่าน

        1) นางสาวนันทพร สุขสำราญ 

        – ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

        – ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

     7. ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 3 ท่าน

        1) นายเชาวน์วัศ มังกร 

        – ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

        2) นายสนธยา ชินรักษ์บำรุง 

        – ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 

        3) นางสาวพญา ธาราวุฒิ 

        – ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 

 

    ทั้งนี้ จะจัดให้มีพิธีมอบโล่เกียรติยศในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์. 05 596 1225 ต่อ 1225 

 

: : ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 : : 

 

 

 

.

 

4,382 total views, 1 views today