การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล กรรมการสภา ประเภทอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และรองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ เพชรโรจน์ ในฐานะกรรมการ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ร่วมประชุมหารือการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเพื่อดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมนเรศวร 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

     โดยการประชุมดังกล่าว ได้กำหนดให้มีการรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนเรศวร WWW.NU.AC.TH ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 ตุลาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0 5596 1151 และ0 5596 2392

     รายละเอียดตามเอกสารการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

1. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

2. คำสั่งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

3. แบบฟอร์มการใช้สิทธิการเสนอชื่อล่วงหน้า

4. ปฏิทินสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

5. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

6. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง การกำหนดขั้นตอน วัน เวลา สถานที่ในการเสนอชื่อ ฯ

7. รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ

 

822 total views, 2 views today