การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

     พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร์ อัมพรสถิร ประธานสภาอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม  คณบดีคณะบริหารธุรกิจเศรษศาสตร์และการสื่อสาร และรองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ ในฐานะกรรมการ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ร่วมประชุมหารือการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมนเรศวร 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

     โดยการประชุมดังกล่าว ได้กำหนดให้มีการรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนเรศวร WWW.NU.AC.TH ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 ตุลาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0 5596 1151 และ0 5596 2392

     รายละเอียดตามเอกสารการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

1. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

2. คำสั่งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

3. แบบฟอร์มการใช้สิทธิการเสนอชื่อล่วงหน้า

4. ปฏิทินสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

5. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

6. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง การกำหนดขั้นตอน วัน เวลา สถานที่ในการเสนอชื่อ ฯ

7. รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ

 

451 total views, 7 views today

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: