มหาวิทยาลัยนเรศวรรับสมัครนิสิตเข้ารับทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคืนถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 

สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษา 

     1.1 บริษัท เอ็นราฟ  โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด 

          สาขาวิชากายภาพบำบัด  จำนวนทุนการศึกษา 2 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท/ปีการศึกษา 

     1.2 ประเภททุนการศึกษา ทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร (4 ปี) 

 

: : ประกาศรับสมัครนิสิตเข้ารับทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคืนถิ่น : :

 

     ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0 5596 1216 และ 0 5596 1212

563 total views, 7 views today