ขอเชิญประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอเชิญประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

     มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีการประชุม เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินการสรรหาโดยการติดประกาศ ณ คณะ  วิทยาลัย  สำนัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ ดังนี้

 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

02 ปฏิทินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

03 ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

04 คำสั่งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

05 ปฏิทินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

06 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

07 คำสั่งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

08 แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อล่วงหน้านายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

09 รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0 5596 1151 และ 0 5596 2392

 

151 total views, 4 views today