ขอเชิญประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอเชิญประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

     มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีการประชุม เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินการสรรหาโดยการติดประกาศ ณ คณะ  วิทยาลัย  สำนัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ ดังนี้

 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

02 ปฏิทินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

03 ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

03 Announcement by the Selection Committee on “Procedures, Methods, Date, Time and Venue for Nomination of Names to be Selected and Served as Chairman of the Naresuan University Council”

04 คำสั่งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

05 ปฏิทินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

06 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

06 Announcement by the Selection Committee on “Procedures, Methods, Date, Time and Venue for Nomination of Names to be Selected and Served as Naresusn University Council Distinguished Members”

07 คำสั่งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

08 แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อล่วงหน้านายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

08 Request to nominate names for Chairman of the Naresuan University Council and Naresuan University Council Distinguished Members.

09 รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0 5596 1151 และ 0 5596 2392

 

755 total views, 7 views today