“นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” คร้งที่ 15 “ 

     ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” คร้งที่ 15 “NU Research and Innovation Towards Sustained Society” วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปาฐกถาพิเศษ 

     การปฏิรูปการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน” 

     โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 

     (ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาการจัดทำกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนของประเทศ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)) 

 

บรรยายพิเศษ 

     การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” 

     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ 

     (ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

 

     – การนำเสนอผลงานประเภท 

        Poster Presentation 

        Oral Presentation 

     – การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสังคม และอื่นๆ 

     – การแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบ่มเพาะจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง สถานบ่มเพาะวิสาหกิจและเครือข่าย 5 สถาบัน 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ผ่านเว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc15/ 

 

งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย 

กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 8641, 0 5596 8715 

E-mail: nrc@nu.ac.th 

 

5,377 total views, 5 views today