มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18

     เมื่อวันที่  1 ตุลาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 18/2562 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์ด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพิจารณานโยบายและระเบียบต่าง ๆ ที่สำคัญ ในการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร

     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี กล่าวนโยบายก่อนเริ่มการประชุมว่า การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนั้นอยากให้ทุกคณะและทีมบริหาร นำนโยบายการปฏิบัติงาน Triple “I” ไปเป็นแนวทางการดำเนินงานในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย เพื่อสอดคล้องการทำงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

    พร้อมทั้งกล่าวตอนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร์ อัมพรสถิร อาจารย์ประจำภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

    หลังจากรับทราบนโยบายจากอธิการบดี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงได้มีการพิจารณาการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่สำคัญ ได้แก่

    พิจารณาคัดเลือกรองศาสตราจารย์จิรประภา มากลิ่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารกองทุนบำรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค แทนตำแหน่งที่ว่างลง

    พิจารณาเห็นชอบการใช้ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ตั้งแต่ ปี 2562 เป็นต้นไป โดยใช้การประเมินคุณภาพระดับคณะ ใช้ระบบการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) และ การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ใช้ระบบการประเมินเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน AUNQA (ASEAN University Network Quality Assurance)

     พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ องค์กร สถาบัน และเอกชน ต่างๆ จำนวน 7 ฉบับ ดังนี้

 1. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท เอเวอร์มอร์
 2. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ของวิทยาลัยนานาชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Unzen Tourism Association, Unzen City ประเทศญี่ปุ่น
 3. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ของวิทยาลัยนานาชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Unzen Tourism Association, Unzen City ประเทศญี่ปุ่น
 4. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ของคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สถาบันกันตนา
 5. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 6. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นศูนย์สอบดิจิทัล ของกองบริการการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 7. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของกองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

 

    พิจารณาเห็นชอบแนวทางในการจัดทำระบบการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตให้แก่นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาวะนิสิตและบุคลากร ในระดับมหาวิทยาลัย และในระดับคณะและวิทยาลัย
 2. จัดทำระบบคัดกรองความเครียดและภาวะซึมเศร้าของนิสิต โดยภาควิชาจิตวิทยาคณะสังคมศาสตร์ และกองกิจการนิสิต
 3. จัดบริการให้คำปรึกษานิสิตและส่งต่อความรุนแรงของเหตุ โดยนำผลจากการเก็บแบบทดสอบวิเคราะห์และแบ่งความรุนแรงของนิสิต 3 ระดับ และจัดให้นิสิตได้รับบริการตามความเหมาะสม
 4. การให้ความรู้และติดตามผลการดำเนินงาน
 5. จัดสถานที่ให้บริการนิสิต โดย ฝ่ายกิจการนิสิตประจำคณะ กองกิจการนิสิต ภาควิชาจิตวิทยาคณะสังคมศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

     ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง กรณีการร้องเรียนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มีอายุเกิน 60 ปี ดำรงตำแหน่งอธิการบดีและผู้บริหาร ผลสรุป ทุกมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการมีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีและผู้บริหาร อายุเกิน 60 ปีได้ และให้ยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

     สำหรับกำหนดการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น ณ อาคารอเนกประสงค์ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร 0 5596 2328

429 total views, 2 views today