ม.นเรศวร ผลการประเมิน “ระดับดี” จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561  

      เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ศึกษาภายในประจำปี 2561 ระดับสถาบัน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน ได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร สรุปอยู่ในเกณฑ์ระดับดี (คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 4.37ซึ่งมีจุดเด่นในด้านต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ มีการจัดการหลักสูตรที่ดี มีการบูรณาการการทำงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอยู่ในระดับนานาชาติ และมีการส่งเสริมตำแหน่งทางวิชาการแก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมี ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี พร้อมด้วย พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมาวิทยาลัยนเรศวร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมรับฟังผลการประเมิน ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ภาพ:กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย 

440 total views, 1 views today