ม.นเรศวร ร่วมจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในตำบลงิ้วงาม ขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์

      วันนี้ (25 .ย.62) เวลา 08.30 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมประชาคมอภิปรายสาธารณะ เพื่อนำข้อมูลประกอบการขอใช้ประโยชน์และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ “หนองยายขวัญ” ในโครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูสุขภาพและท่องเที่ยวผู้สูงอายุแบบครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเป็น โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลโครงการในส่วนการขอใช้ประโยชน์ที่ดินของมหาวิทยานเรศวร พร้อมกันนี้นายสมบูรณ์ ใจเที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม ได้นำเสนอข้อมูลโครงการในส่วนการขอใช้ประโยชน์ที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม 

      ในการประชุมประชาคมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี (แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร) นายธวัช สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์  ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภา อบต.งิ้วงาม ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมรับฟัง กว่า 120 คน มีการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ซึ่งผลการประชาคมในครั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ให้ความเห็นชอบกับโครงการ ทั้งนี้ข้อสรุปดังกล่าวจะนำไปประกอบข้อมูลยื่นขอใช้ประโยชน์และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ “หนองยายขวัญ” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป  

297 total views, 1 views today