ม.นเรศวร จับมือ บริษัทกันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มุ่งพัฒนานวัตกรรมสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เมืองอัจฉริยะ และเทคโนโลยีพลังงาน 

      เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหารบริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัทกันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเทคโนโลยีพลังงาน ณ ห้องประชุมอาคารสัมมนา วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร   

     ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ที่ได้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบอุตสาหกรรมพลังงาน การพัฒนาเมือง รวมถึงรูปแบบของการศึกษาอย่างชัดเจน ทั้งในระดับชาติและสากล รวมถึงจากการที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศด้านดิจิทัล โดยมีแผนในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อการการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมพลังงาน การพัฒนาเมือง และการศึกษาในทุกระดับชั้น ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และ บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญและตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออันดียิ่งระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน  จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ 

504 total views, 1 views today