นิสิตม.นเรศวร รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 

    เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562  นางสาววรรณชา นครคำ และ นายวีรภัทร กลิ่นสอน  นิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ เยาวชนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 เนื่องในวันเยาวชนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562  ณ บึงราชชนก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยนายชัชพงษ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “จิตอาสา พัฒนาชุมชน ด้านภูมิปัญญา”เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนทุกคนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง อันเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และกระตุ้นให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน 

    ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติ (UNITED NATIONS) ได้ประกาศให้ปี 2528 เป็นปีเยาวชนสากล และขอความร่วมมือให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล โดยประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการเจริญเติบโตที่สมวัยทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตามกฎระเบียบของสังคม จึงได้ดำเนินการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562” จำนวน 1 ราย เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ “เยาวชนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562” จำนวน 12 ราย 

ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

342 total views, 1 views today