ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต ม.นเรศวร  รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 

    เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 นางสาวเบญจรัตน์ ดีเรือง นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ และ นายปรเมศวร์ ใครบุตร นิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

    สำหรับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูและสนับสนุนสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดี มีความสามารถเป็นแบบอย่าง มีสภาวะเป็นผู้นำที่เข้มแข็งมากขึ้น สามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งสิ้น 121 ราย จำนวน 11 สาขา ได้แก่ 1. สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน 2. สาขาการศึกษาและวิชาการ 3. สาขากีฬาและนันทนาการ 4. สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 5. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของเยาวชน 7. สาขาศิลปวัฒนธรรม 8. สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม 9. สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 10. สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม 11. สาขาอาชีพ   

    ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เจริญเติบโตสมวัยทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความเข้าใจในการดำรงชีวิตตามกฎระเบียบของสังคม โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ อีกทั้งยังได้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติมาต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เยาวชนมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้น ให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน และมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน 

ขอขอบคุณภาพจากคณะศึกษาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, Facebook: Ploy Benjarat 

 

 

1,425 total views, 3 views today