มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ

    เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 17/2562 โดยมี ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์(ด้านหน้ามหาวิทยาลัย) เพื่อพิจารณานโยบายและระเบียบต่าง ๆ ที่สำคัญ ในการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร

    ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี กล่าวนโยบายก่อนเริ่มการประชุมว่า พันธกิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัยนั้น ทุกคนในมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับแผนการดำเนินงานของตนเอง ให้ครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน กล่าวคือ

    ด้านการผลิตบัณฑิต ต้องผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

    ด้านการวิจัย ต้องดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนและตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยใช้หลักการทำงาน 3I ของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงาน

    ด้านการบริการวิชาการ ต้องสร้างองค์ความรู้ทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิชาการ ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและประสังคม

    ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ต้องช่วยกันส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งวิถีชีวิต วิถีไทยและสร้างประโยชน์ในวงกว้าง เพื่อให้คนในโลกได้รู้จักความเป็นไทย

    ด้านการบริหารจัดการ ทุกหน่วยงาน ผู้บริหารต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างให้ทุกคนไว้เนื้อเชื่อใจ โดยนำคำว่า “Trust” มาปรับใช้การทำงาน ซึ่งคำว่า “Trust” มีความหมายดังนี้

        T มาจากคำว่า Technology

        R มาจากคำว่า Research-based

        U มาจากคำว่า Unity

        S มาจากคำว่า Scientific Method

        T มาจากคำว่า Teamwork

    หลังจากรับทราบนโยบายจากอธิการบดี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงได้มีการพิจารณาการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่สำคัญ อาทิ

    1. มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปี 2562 ตามมติประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 264 (8/2562) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 จึงแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ทราบ โดยมีรายชื่อดังนี้

    – ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
    – นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
    – นางพัชรา บัวทอง ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
    – Mr.Ma Minxiang ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลังงานทดแทน

    2. พิจารณาอนุมัติติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โครงการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยนเรศวร ขนาดกำลังติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 950 kWp ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจะดำเนินการติดตั้งบริเวณอาคารคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทดแทน

    3. พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัย และบุคลากรของการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อการวิจัยและพัฒนางานด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม ด้านการจัดการองค์ความรู้และด้านการบริหาร เพื่อแลกเปลี่ยนและขยายผลทางด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม ด้านการจัดองค์ความรู้ด้านการบริหาร และการสร้างนวัตกรรมของทั้งสององค์กรไปสู่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม ด้านการจัดการองค์ความรู้และด้านการบริหาร ประเทศชาติ และมอบกองกลางเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

    4. พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพวิศวกรรมระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรมการขนส่งราง และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในมาตรฐานงานวิศวกรรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบการจัดการศึกษา สายวิชาการ สายวิชาชีพ และการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและที่เกี่ยวข้อง อันจะเพิ่มพูนความรู้ได้อย่างกว้างขวาง และเป็นประโยชน์ต่องานวิศวกรรมในระดับท้องถิ่น อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ และมอบกองกลางเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

    สำหรับกำหนดการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น ณ อาคารอเนกประสงค์ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการการะชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร 0 5596 2328

332 total views, 1 views today