บัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลฯ ม.นเรศวร พร้อมสู่ตลาดแรงงานแล้ว 

    มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมมือกับโรงเรียนพิษณุโลกบริรักษ์ จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม และพิธีปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ภายในพิธีฯ ดังกล่าว ได้จัดการแสดงจากตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมไว้อย่างน่าสนใจ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ โทจำปา รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา แพทย์หญิงจันทร์เพ็ญ ขวัญศิริกุล ผู้บริหารโรงเรียนพิษณุโลกบริรักษ์ ตัวแทนคณาจารย์ ตัวแทนนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

    สำหรับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ” นั้น  เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนพิษณุโลกบริรักษ์ จังหวัดพิษณุโลก และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาของโรงเรียนพิษณุโลกบริรักษ์ จำนวน 50 คน ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 ซึ่งมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวม 285 ชั่วโมง  โดยมีอาจารย์ผู้สอนจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้สอนจากโรงเรียนพิษณุโลกบริรักษ์  รวมถึงมีกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด เวลเนสแคร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 7 – 8 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา 

187 total views, 2 views today