ม.นเรศวร ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย

    วันที่ 5 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) “หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาล” ซึ่งสนับสนุนทุน โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
    พร้อมนี้ รองอธิการบดี ได้เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยนเรศวร มีพันธกิจที่สำคัญ ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภาคเอกชนในด้านต่างๆ การดำเนินโครงการหลักสูตรนี้ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ตรงและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของโรงงานแหล่งผลิตน้ำตาล รวมถึงได้นำองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไปพัฒนางาน พัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อไป” ทั้งนี้การอบรมจัดขึ้นเป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 5 กันยายน ถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เป็นการอบรมทั้งภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยนเรศวร

News : 0477

349 total views, 1 views today