ม.นเรศวร ผลักดันนักวิจัย พัฒนาข้อเสนองานวิจัยตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

    วันที่ 5 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยอย่างไร  ให้ได้รับทุน” โดยเน้นทุน Spearhead และทุนท้าทายไทย  ซึ่งจัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้เห็นความสำคัญของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจสูง และสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง และเป็นแนวทางในการยกระดับและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รองรับ 4.0 รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ที่ก้าวทันต่อไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรมีนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวนมาก รวมถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่จำเป็นต้องใช้ทุนในการทำวิจัย ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการเขียนและการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย  โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อช่วยผลักดันให้นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้พัฒนาข้อเสนองานวิจัยให้สอดคล้องและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ทั้งนี้มีอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 100 คน ณ ห้องประชุม Main Conference ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

News : 0476

 

215 total views, 2 views today