ประชาสัมพันธ์โครงการ Community and Technological Camp (CommTECH) Camp Insight 2020

      ด้วย Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการ Community and Technological Camp (CommTECH) Camp Insight 2020 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2563 ให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสามารถเลือกเรียนได้จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

 Sub Course A: Sociopreneurship in Action

Sub Course B: The Biodiversity of Coastal Ecosystem

Sub Course C: Build Your Own Boat: Designing, Building, and Operating Unmanned Surface Vehicle

      นิสิตผู้สนใจขอได้โปรดศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ดังเอกสารแนบท้ายและเว็บไซต์ http://bit.ly/CommTECHInsight2020 แล้วส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนผ่านคณะต้นสังกัด มายังกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2562  ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจรับทุนมากว่า 1 ราย มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกในลำดับต่อไป

 

Download เอกสารแนบ

Download Registration Form

404 total views, 1 views today