ปลัดกระทรวง อว. แนะนำ “การปรับบทบาทของอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศ   

    วันที่ 24 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง “การปรับบทบาทของอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ ซึ่งการบรรยายดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับการประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ โรงแรมศรีวิไล จังหวัดสุโขทัย 

    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึง หัวใจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย 2 ภารกิจ ได้แก่ 1. เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 2. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ 8 หลักการ ได้แก่ 1.)Transformation 2.)Foundation of the Future 3.)Leading through Strategic Funding 4.)Empowering 5.)Autonomy with Accountability 6.)Modern Management Agencies 7.)Flow and Collaborative Networks 8.)Policy and Process Innovations 3 ปฏิรูป   ได้แก่  1.) Administrative Reform   2.) Regulatory Reform   3.) Budgeting Reform และ 5 กฎหมายหลัก  ได้แก่  1.) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง   2.) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม    3.) พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ   4.) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา และ  5.) พระราชบัญญัติส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 

    ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวย้ำว่า ต่อจากนี้ไป “มหาวิทยาลัย”จะถูกผลักให้เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยเปิด” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ตลอด ทั้งนี้เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1.มีเงินทุนมั่นคงสถานที่สวยงาม 2.จำนวนนักศึกษา 3.Ranking Quality Assurance 4.แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5.ผลิตคนดีมีงานทำ และช่วยพัฒนาประเทศ   

    ภายหลังการบรรยายในช่วงบ่าย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เป็นประธานในการหารือเกี่ยวกับนโยบายด้านวิจัยและนวัตกรรม โดยมีผู้แทนนักวิจัยและบุคลากรกองการวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วม 

    ด้านคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริม สภาที่ปรึกษาและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นในการมองภาพอนาคตมหาวิทยาลัยนเรศวร (Scenario) 20 ปี โดยแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

    1.หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
    2. 
ทิศทางและแนวโน้มด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยนเรศวร
3. การสร้างขีดความสามารถในการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ประเทศ
4. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
5. การปฏิรูประบบการทำงานด้วยการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

    โดยผลจากการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ คณะเลขานุการในการจัดประชุมจะดำเนินการสรุปผลและเสนอให้ผู้บริหารทุกท่านทราบ พร้มทั้งจะดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยของคณะทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแนวทางที่ทุกฝ่ายได้เสนอแนะ เพื่อให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน พร้อมทั้งสามารถบูรณาการทำงานตามนโยบาย 3I (Internationalization, Innovative Products และ Integrative Team & Networking) ไปใช้ในการวางแผนการบริหารและการทำงานของทุกคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เป็นอย่างดี 

« 1 ของ 3 »

 

 

 

 

  

 

5,630 total views, 2 views today