ม.นเรศวร ยกระดับคุณภาพชีวิต เร่งส่งเสริม 30 อาชีพ เน้นสร้างรายได้ตอบสนองประชาชน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  

     ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร มีภารกิจหลักในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ การแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตเร่งการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ โดยยึดถือการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน จึงได้จัดโครงการ นิทรรศการส่งเสริมอาชีพ 30 อาชีพเฉลิมฉลอง 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อชุมชนและสังคม โดยบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ในการดูแล สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562  ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

     ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เชิญผู้ประกอบอาชีพที่มหาวิทยาลัยนเรศวรออกให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่ผ่านมาโดยเลือกอาชีพที่น่าสนใจครอบคลุมกับทุกเพศทุกวัย โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มอาชีพได้แก่  1กลุ่มอาหารและการแปรรูป  2กลุ่มงานฝีมือและ D.I.Y  3กลุ่มเทคโนโลยีและการบริการ  4กลุ่มเกษตร  5กลุ่มสุขภาพและความงาม รวมทั้งสิ้น 30 นิทรรศการอาชีพ มาถ่ายทอดทักษะความรู้ ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานและประชาชนมีการพัฒนาอาชีพอย่างรอบด้าน สามารถเลี้ยงชีพตนเองจากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและครัวเรือนมาสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

     นอกจากนี้ภายในงานยังมีการให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่  1) หัวข้อ “ขายของออนไลน์จะอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ใคร ๆ ก็ทำได้”  2) หัวข้อ “อาชีพเสริม Social Commerce ธุรกิจเบเกอรี่และอาหารว่าง โดย นายสรรทราย สุทธินนท์ หัวหน้างานเผยแพร่เทคโนโลยี กองถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร  3หัวข้อ “อาชีพเสริม EMarketplace ธุรกิจของฝากจังหวัดสุโขทัย” โดยนางสาวชาริณี กันนา นิสิตสาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 2  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

     นิทรรศการส่งเสริมอาชีพ 30 อาชีพเฉลิมฉลอง 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อชุมชนและสังคม เป็นส่วนหนึ่งของปณิธานของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาต่าง ๆ ทั้งกลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยนเรศวรก้าวสู่ปีที่ 30 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย  

« 1 ของ 2 »

 

 

 

405 total views, 1 views today