คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมปฏิรูปอุดมศึกษาไทย พร้อมผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ดูแลผู้สูงวัย 

     เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้อง รศ.ดร.ประภา ลิ้มประสูตรชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดงานแถลงข่าว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการอนุมัติโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูป การอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (NonDegreeหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งได้มีความร่วมมือกับโรงเรียนพิษณุโลกบริรักษ์ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการกล่าวเปิดการแถลงข่าวฯ โดยมี รองศาสตราจารย์  ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ โทจำปา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการฯ แพทย์หญิงจันทร์เพ็ญ ขวัญศิริกุล ผู้บริหารโรงเรียนพิษณุโลกบริรักษ์ รวมถึงคณะผู้บริหาร บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน และมีการแสดงของผู้สูงอายุให้กับผู้เข้าร่วมงานได้รับชม 

     สำหรับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ นี้ มีความเชื่อมโยงกับข้อมูลของสำนักงานประสานงาน การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสูงวัย คาดการณ์ว่าปี 2564 ร้อยละของผู้สูงอายุจะเพิ่ม เป็นร้อยละ 20 ซึ่งหมายความว่า ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม  จากรายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2559 พบว่า ผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ จะป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ ร้อยละ 95 เช่น โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 41 โรคเบาหวาน ร้อยละ10 โรคของข้อต่างๆ ร้อยละ 9 และต้องนอนติดเตียง ร้อยละ 1 และเมื่อสอบถามเชิงลึกจากครอบครัวผู้สูงอายุ พบว่า มีปัญหาในการดูแลจากสภาพของความเป็นเมืองของเทศบาลนครพิษณุโลก มีปัญหาของครอบครัวผู้สูงอายุที่ต้องการ การดูแลที่มีคุณภาพ ทั้งในรูปแบบการดูแลในลักษณะที่ไม่จำกัดชั่วโมง เพื่อทดแทนครอบครัวเป็นบางเวลา
หรือเต็มเวลาตามความประสงค์ของผู้ดูแล ความปลอดภัยในการรับผู้ดูแลมาดูแลที่บ้าน เป็นต้น 

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความสามารในการเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคลในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นหนึ่งจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีจำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการเพื่อการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบครบวงจรมากกว่า 553,816 คน  เห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับโรงเรียนพิษณุโลกบริรักษ์ ซึ่งเป็นสถานประกอบการด้านสุขภาพเอกชน จึงร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีความรู้และทักษะ ในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ส่งผลถึงประสิทธิภาพของการดูแลผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้นด้วย อีกทั้งยังสามารถพัฒนาสมรรถนะผู้ดูแลผู้สูงอายุให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

298 total views, 1 views today