ผลการเลือกตั้งประธานสภาข้าราชการฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้มีการประชุมกรรมการสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาข้าราชการฯ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานที่ประชุม ในการนี้ที่ประชุมได้มีมติให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานสภาข้าราชการฯ ผลการเสนอชื่อดังกล่าว มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 1 ราย ได้แก่ ดร.จิระประภา ศรีปัตตา ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2556 จากผลการเสนอชื่อ จึงแต่งตั้ง ดร.จิระประภา ศรีปัตตา กรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทหน่วยงาน (ผู้แทนข้าราชการ) ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

651 total views, 2 views today