อธิการบดีพบประชาคมสังกัดวิทยาลัยและสำนัก 

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยทีมบริหารมหาวิทยาลัย พบบุคลากรในสังกัด บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยนานาชาติ และสำนักหอสมุด จำนวนกว่า 100 คน เพื่อพบปะพูดคุยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูล และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อสถาบันการอุดมศึกษาของไทย และมหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนได้ชี้แจงนโยบายการปรับเปลี่ยนและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 

News : 0425 

 

560 total views, 1 views today