Keep Up with the World through “After School with Foreigners”

 

หนูน้อยก้าวทันโลก กับ “After School with Foreigners

 

     “เพราะโลกของเรา ไม่ได้มีแค่เรา..” ประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเด็กในยุคปัจจุบัน

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ดังกล่าว จึงได้วางหลักสูตรให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ตามแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 3 – 6 ปี ให้มีพัฒนาการที่เติมเต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมทั้งจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย ท้าทาย สนุก และสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งรอบตัวตัวมากยิ่งขึ้น เช่น ภาษา วัฒนธรรม ชาวต่างชาติ ทั้งนี้ตั้งแต่เปิดเทอมเป็นต้นมา นักเรียนได้เรียนรู้ และสะสมคำศัพท์ตามมาตรฐานพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย ในหัวข้อเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สิ่งแวดล้อม จากทางโรงเรียน ที่บ้าน และสื่อต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ผ่านภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างไปของตนเอง

     ด้วยเหตุนี้ ทางโรงเรียนฯ จึงได้จัดโครงการ “After School with Foreigners” เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านทักษะภาษาและเสริมความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีจิตอาสาจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ผลัดเวียนมาร่วมออกแบบและดำเนินกิจกรรมกับเด็กๆ หลังเลิกเรียนเป็นประจำทุกอาทิตย์ เช่น ร้องเพลง เล่นเกมส์ สอนภาพคำศัพท์ ฝึกการสื่อสาร ออกเสียง ประกอบท่าทาง ฯลฯ ตามหลักทฤษฎี “เล่นเพื่อเรียน” (Play to Learn) ไม่ใช่ “เรียนเพื่อเล่น” (Learn to Play) ซึ่งเป็นการบูรณาการภาษาที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง

 

นางสาวบุญมนัสญา สินสุข/ข่าว
นายณัชนพ นามะวงศ์/ภาพ

อาจารย์ชาวต่างชาติ: สัปดาห์ 1: เดือนสิงหาคม 2562
1. Mr. Delano III G. Chantengco สังกัด   กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
2.Mr. Prospero Igupen สังกัด   กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ

 

 …………………………………………………

 

Keep Up with the World through After School with Foreigners

 

     As the world does not have only us,experiences of foreign languages and cultures are important for children in this era.

     Realising the importance of such interrelations, Naresuan University Demonstration School (Early Childhood and Primary) has designed the curriculum that allows students to gain experiences in accordance with National Curriculum on Early Childhood Education. The main aim is to strengthen each child’s capacity so that one can get the equilibrium of body and mind, intellectually, mentally, emotionally and socially. The school also organises different challenging and fun activities compatible with children development to make them more interested in learning things around them such as new language, different cultures and foreigners. Since the school started, NUDS students have studied words, phrases and sentences according to the National Curriculum on several topics such as Myself, People, Environment from school and home, including media in daily life. Such experiences prepare the students to learn new things through languages and cultures different from their own.

     Accordingly, NUDS has created the weekly project “After School with Foreigners” to improve students’ language skills and reinforce their knowledge on multi-cultures by having NU foreign lecturers from various faculties and divisions interchangeably volunteer to design and do activities with students such as singing, playing games, teaching word cards, practising communication skills, pronouncing, role playing. The activities follow the theory “Play to Learn” not “Learn to Play,” all of which truly integrate children with language as the way it should be.

 

Ms. Boonmanutsaya Sinsuk/News
Mr. Natchanop Nammawong/Photos

Foreign Lecturers Week 1: August 2019
1.Mr. Delano III G. Chantengco from DIALD
2.Mr. Prospero Igupen from DIALD

 

342 total views, 1 views today