ร่วมอนุโมทนาบุญกับ คุณเชษฐชัย มาดี ผู้บริจาคอวัยวะ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างน้อย 16 ราย

     เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ชาวคณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับ นายเชษฐชัย มาดี ผู้บริจาคอวัยวะ ดวงตา ไต และกระดูก การบริจาคครั้งนี้สามารถนำอวัยวะไปช่วยเหลือผู้รอรับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะได้อย่างน้อย 16 ราย

     บริจาคไต 2 ข้าง โดยทีมเก็บเกี่ยวอวัยวะจากโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ 1.นพ.กรกช เกษประเสริฐ 2.พญ.เบญจพร เจรจา 3.พญ.ธนาภรณ์ ฉวาง 4.นายวชิรวิชย์ ภาษิต  5.น.ส.สิริบังอร มาลัยศรี โดยไตทั้งสองข้างจะถูกนำไปเปลี่ยนถ่ายให้ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสภากาชาดไทย จำนวน 2 ราย

     บริจาคกระดูก (long bones) จำนวน 12 ชิ้น  ทำการผ่าตัดโดย อ.นพ.ปิยะ อัศวบุญญาเดช แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  กระดูกทั้งหมดถูกนำไปแช่แข็งไว้ใช้กับผู้ป่วยเมื่อถึงเวลา โดยจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรที่รอการเปลี่ยนกระดูกได้อย่างน้อย 12 ราย ต่อไป

     บริจาค ดวงตา 2 ดวง โดยทีมภาควิชานิติเวชศาสตร์ และภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถนำไปเปลี่ยนดวงตาให้กับผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสภากาชาดไทย จะทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง จำนวน 2 ราย

     นอกจากนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ต้องขอขอบพระคุณทีมห้องผ่าตัด ทีมพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤติ ICU 2  และแพทย์เจ้าของไข้ ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ แพทย์เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ตรวจรักษาวินิจฉัย คุณเชษฐชัย มาดี ที่เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตาย (Brain death) ได้ร่วมกันดำเนินงานเจรจากับญาติผู้เสียชีวิต นำมาสู่การการบริจาคอวัยวะในครั้งนี้ ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างน้อย 16 ราย

     ในการดำเนินงานนั้น เมื่อได้ทำการผ่าตัดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางทีมแพทย์ พยาบาล ได้กล่าวคำขอขมา ขออโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ผู้บริจาค ทีมแพทย์พยาบาลได้ปฏิบัติต่อร่างผู้บริจาคด้วยความเคารพตลอดเวลาดุจเดียวกับท่านเป็นอาจารย์ของทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ระหว่างการผ่าตัดอาจารย์แพทย์ยังได้สอนนิสิตแพทย์ไปด้วยในคราวเดียวกัน

     เมื่อถึงเวลาที่ญาตินำร่างผู้บริจาคไปบำเพ็ญกุศล ทางศูนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทยได้มอบโลงศพ มอบพวงหรีด มอบใบประกาศ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยมอบพวงหรีด ทางทีมแพทย์พยาบาลได้รับเกียรติจากญาติให้เข้าร่วมเคารพศพและร่วมงานฌาปนกิจในครั้งนี้

สำหรับท่านที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะ มีข้อมูลเพิ่มเติมจากสภากาชาดไทยในเรื่องการแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะโดยมีรายละเอียดดังนี้

ปัจจุบันมีผู้ป่วยในระยะสุดท้ายอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ทุกข์ทรมานจากการที่อวัยวะสำคัญ เช่น หัวใจ, ตับ,  ไต, ปอด เป็นต้น  ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ วิธีรักษาทางการแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้ คือ การปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ ด้วยอวัยวะของผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งได้แสดงเจตนารมณ์ในการบริจาคอวัยวะ หรือได้จากญาติที่มีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะของบุคคลนั้น เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมาปลูกถ่าย จึงจะช่วยให้ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายมีชีวิตอยู่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมต่อไปได้ อวัยวะใหม่ที่สามารถนำมาปลูกถ่าย ได้แก่ หัวใจ, ตับ, ไต, ปอด, ตับอ่อน, กระดูก ฯลฯ ซึ่งได้มาจากการนำอวัยวะใหม่เปลี่ยนแทนอวัยวะเดิมที่เสื่อมสภาพ จนไม่สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ และการผ่าตัดนั้นจะเป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วยในระยะสุดท้าย เพื่อให้อวัยวะใหม่นั้นทำงานแทนอวัยวะเดิม

วิธีแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ สามารถดาวน์โหลดใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ(http://www.organdonate.in.th/Download/pdf/organ_donation_form.pdf)

     กรอกข้อมูลลงในใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ให้ครบถ้วน ชัดเจน แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

     เมื่อศูนย์รับบริจาคอวัยะฯ ได้รับข้อความแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะของท่านแล้ว ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ จะส่งบัตรประจำตัวผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ หลังจากที่ท่านได้รับบัตรประจำตัวผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ แล้ว อย่าลืมกรอกชื่อ และรายละเอียดการบริจาคลงในบัตร  กรุณาเก็บบัตรประจำตัวผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้กับตัวท่าน หากสูญหายกรุณาติดต่อกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

คุณสมบัติของผู้บริจาคอวัยวะ

     1. ผู้บริจาคอวัยวะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี

     2. เสียชีวิตจากสภาวะสมองตายด้วยสาเหตุต่าง ๆ

     3. ปราศจากโรคติดเชื้อ และโรคมะเร็ง

     4. ไม่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน, หัวใจ, โรคไต, ความดันโลหิตสูง, โรคตับ และไม่ติดสุรา

     5. อวัยวะที่จะนำไปปลูกถ่ายต้องทำงานได้ดี

     6. ปราศจากเชื้อที่ถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี, ไวรัสเอดส์ ฯลฯ

     7. กรุณาแจ้งเรื่องการบริจาคอวัยวะแก่บุคคลในครอบครัวหรือญาติให้รับทราบด้วย

 

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

สถานที่ติดต่อ: อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ :  1666 หรือ 0 2256 4045-6

โทรสาร :  0 2255 7968

อีเมล :  odc-trcs@redcross.or.th

เว็บไซต์ :   http://www.organdonate.in.th

 

ขอขอบพระคุณ น.ส.วลัยลักษณ์ มาดี และครอบครัว ที่อนุญาตให้เผยแพร่ข่าวและภาพ

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก  : คุณจามรี อ่อนโฉม

                                                  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์

                                                  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

213 total views, 2 views today