โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Shinshu University Global Education Center, Shinshu University, Spring semester 2020 ประเทศญี่ปุ่น

      ด้วย Shinshu University เปิดรับสมัครนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Shinshu University Global Education Center, Shinshu University, Spring semester 2020 ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 10 สิงหาคม 2563 เพื่อศึกษาภาษาญี่ปุ่น แบบลงทะเบียนเรียน ซึ่งนิสิตผู้ได้รับการคัดเลือกนิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จาก Shinshu university

      โดยขอให้นิสิตผู้สนใจส่งใบสมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 27 กันยายน 2562

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Download เอกสารแนบ 1

Download เอกสารแนบ 2

Download เอกสารแนบ 3

Download เอกสารแนบ 4

 

 

834 total views, 2 views today