วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 จังหวัดพิษณุโลกเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร 

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวรศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานเปิดการบรรยายให้ความรู้กับจิตอาสา เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ส่วนราชการ จิตอาสา และทุกภาคส่วน มีสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างลึกซึ้ง โดยที่บูรพกษัตริย์ไทยได้ทรงเสียสละเพื่อปกปักษ์รักษาเอกราชของชาติไทยตราบจนปัจจุบัน และให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินงานจิตอาสาตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนให้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยคำนึงถึงความเป็นอยู่ดีมีสุขของประชาชน พร้อมเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการ “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของแต่ละชุมชน พร้อมร่วมกันพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งนี้จัดให้มีการอบรมผ่านวีดีโอภาพประกอบให้มีความเข้าใจมากขึ้น อีกทั้งมีการสาธิตให้ความรู้ในเรื่องการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) โดยวิทยากรจากคณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

     โดยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมครั้งนี้ ได้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย” ซึ่งได้มีการนำเสนอเรื่องราวช่วงวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญๆ ในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับประเทศชาติในด้านต่างๆ มากมาย และด้วยพระปรีชาสามารถของบูรพมหากษัตริย์ไทย ที่ได้ช่วยทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ มาได้ เช่น เรื่องราวในช่วงเหตุการณ์วิกฤตที่ประเทศไทยเกือบต้องสูญเสียความเป็นเอกราชอีกครั้งให้แก่พม่าในศึกสงครามเก้าทัพ เมื่อครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1การนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเงินถุงแดง ”พระคลังข้างที่” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งได้มีผลต่อเนื่องมาถึงช่วงวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้นำเงินถุงแดงมาใช้แก้วิกฤตชาติ ช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก รวมทั้งได้มีการนำเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจต่างๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ได้ก่อให้เกิดเป็นโครงการต่างๆ มากกว่า 4,000 โครงการ ซึ่งได้ช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎรประชาชนชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ และต่อเนื่องถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณูปการยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจในโครงการต่างๆ ตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพียงเพื่อต้องการจะพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้ประชาชนคนไทยได้มีความอยู่เย็นเป็นสุขถาวรสืบไป 

« 1 ของ 3 »

 

9,562 total views, 4 views today