นิสิตศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พุทธศักราช 2562

     เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 นางสาวอัจฉราพร  พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถ ด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2562 โดยนายสมชาย ทุนมาก นิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมอบรมและคัดเลือก ณ โรงแรมเอส รัชดา ถนนเทียนร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  สำหรับกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 2562 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อสร้างค่านิยมและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นคุณค่า ความสำคัญของภาษาไทย สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างการอนุรักษ์กับความเปลี่ยนแปลง ร่วมสืบทอดภาษาไทย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ต่อไป  โดยการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทย ได้เห็นคุณค่าและความงดงามของภาษาไทยและร่วมกันสืบสานเอกลักษณ์ทางภาษาของชาติไทย

     ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกจากเยาวชนทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด จังหวัดละ 3 คน และคณะกรรมการกลั่นกรองได้คัดเลือกเยาวชนทั่วประเทศที่มีความสามารถผ่านเข้ารอบจำนวน 55 คน เพื่อร่วมอบรม ฝึกปฏิบัติทักษะด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งแสดงความสามารถระหว่างร่วมโครงการทั้งสามวัน ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมคณะกรรมการได้ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนจำนวน 10 คน ซึ่งนายสมชาย ทุนมาก ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถ ด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2562 พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท โดยจะเข้ารับโล่รางวัลในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

735 total views, 1 views today