ม.นเรศวร (มน.) MOU สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.)

          บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งส่งเสริม พัฒนาความรู้ และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน และร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อร่วมกันส่งเสริม พัฒนาความรู้และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ขององค์กรและประเทศ ซึ่ง ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ผศ.นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ในการนี้ รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ได้นำเสนอข้อมูลสำคัญในภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย และคณะต่างๆ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมงานวิจัยและบริการของ วว. ได้แก่ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ เพื่ออุตสาหกรรม : โพรไบโอติกและพรีไบโอติก และศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย โดยมี นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ และผู้บริหาร วว. ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในส่วนของแผนการดำเนินงานความร่วมมือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสำคัญในอาหาร จากวัตถุดิบธรรมชาติและสมุนไพร ที่มีฤทธิ์ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระหว่างศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (วว.) กับ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มน.) จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยใช้ความสามารถและองค์ความรู้ของสองหน่วยงาน ให้การสนับสนุน พัฒนา และวิจัยของหน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

420 total views, 1 views today