SH&E Thailand : 2019 & NU Safety Week : 2019

 

      ม.นเรศวร ชวนร่วมงานการประชุมทางวิชาการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย ปี 2562 (SH&E Thailand : 2019) และสัปดาห์แห่งความปลอดภัย 2562 (NU Safety Week : 2019)

      มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  และสถาบันเครือข่าย อันประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย ปี 2562 (SH&E Thailand : 2019) และสัปดาห์แห่งความปลอดภัย 2562 (NU Safety Week : 2019) ในระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดงานประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับต้นแบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีของมหาวิทยาลัยนเรศวร และเขตภาคเหนือตอนล่าง ให้เป็นรูปธรรมซึ่งจะทำให้เกิดการปฏิบัติที่ดีของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและทำให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อนักวิจัย นิสิตและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการทำการวิจัยที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

      ภายในงานประชุมดังกล่าว มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายประกอบไปด้วย พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัย นเรศวรกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร กับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการทำสงครามขยะกับคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน” การเสวนา เรื่อง “ความสำคัญและแนวทางในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยไทย” การบรรยายในหัวข้อ “การยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียน” การนำเสนอผลงานวิจัยด้านความปลอดภัย การประกวดการจัดทำสื่อด้านความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการ และการอบรมใบขับขี่ (ภาคทฤษฎี) โดยขนส่งจังหวัดพิษณุโลก

 

นอกจากนั้นในวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 ยังมีกิจกรรม SH&E Talk โดยวิทยากรรับเชิญแนวหน้าของเมืองไทย

 

 

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562

หัวข้อ เยาวชนคนรุ่นใหม่กับการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย โดย คุณมีสุข แจ้งมีสุข (คุณไก่)

อดีตนักจัดรายการและผู้ประกาศข่าว

 

 

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

หัวข้อ เราจะร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมไทยได้อย่างไร ? โดย แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

 

 

 

หัวข้อ “ธรรมะกับจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย” โดย พระครูอุภัยโกศล (หลวงพี่ช้าง)

 

 

      โอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน การประชุมทางวิชาการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย ปี 2562 (SH&E Thailand : 2019) และสัปดาห์แห่งความปลอดภัย 2562 (NU Safety Week : 2019) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 055 96 8604 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประชุมทางวิชาการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย ปี 2562 (SH&E Thailand : 2019)  หรือ  ดาวน์โหลดกำหนดการเพิ่มเติม 

 

135 total views, 28 views today