โครงการ Engineering Summer Camp of Atma Jaya in Preservation of Equality (ESCAPE) Summer Program

ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ของ Atma Jaya University ประเทศอินโดนีเซีย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ Engineering Summer Camp of Atma Jaya in Preservation of Equality (ESCAPE) Summer Program ในระหว่างวันที่ 21 ก.ค. – 3 ส.ค. 2562 โดยโครงการดังกล่าวจัดในหัวข้อ “Reunite All Culture through Engineering” และมีหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้

1) Industrial Revolution 4.0

2) Sustainable Energy and Challenges

โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เป็นเงิน 300 USD โดยครอบคลุม ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าเดินทางรับส่งที่สนามบิน

และค่ากิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ โดยไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ ค่าหนังสือเดินทางค่าประกันสุขภาพ และค่าประกัน การเดินทาง ซึ่งนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ทั้งนี้ นิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ที่ https://www.tinyurl.com/EscapeAtma2019 ภายในวันที่ 7 มิ.ย. 2562 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ escape.atmajaya@gmail.com

 

Download เอกสารแนบ 1

Download เอกสารแนบ 2

405 total views, 1 views today