การประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระดับคณบดี/รองคณบดี

บทสรุปผู้บริหาร

ผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 2561 – 2562

ในการประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระดับคณบดี/รองคณบดี

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

…………………………………………………………………………………….

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– บัณฑิตวิทยาลัย –

– คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม –

– คณะวิทยาศาสตร์ –

– คณะวิศวกรรมศาสตร์ –

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ –

– วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี –

– วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน –

– วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน –

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

– คณะแพทยศาสตร์ –

– คณะเภสัชศาสตร์ –

– คณะพยาบาลศาสตร์ –

– คณะทันตแพทยศาสตร์ –

– คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ –

– คณะสหเวชศาสตร์ –

– คณะสาธารณสุขศาสตร์ –

 

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

– คณะนิติศาสตร์ –

– คณะมนุษยศาสตร์ –

– คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร –

– คณะศึกษาศาสตร์ –

– คณะสังคมศาสตร์ –

– วิทยาลัยนานาชาติ –

– สำนักหอสมุด –

 

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

กลุ่มอำนวยการ

– กองกลาง –

– กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย –

– กองกฎหมาย –

 

กลุ่มบริหารทรัพยากร

– กองคลัง –

– กองแผนงาน –

– กองการบริหารงานบุคคล –

– กองอาคารสถานที่ –

– กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร –

 

กลุ่มแกนพันธกิจ

– กองบริการการศึกษา –

– กองการวิจัยและนวัตกรรม –

– กองส่งเสริมการบริการวิชาการ –

– กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม –

 

กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อน

– กองกิจการนิสิต –

– กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ –

– กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี –

– สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย –

 

 

สรุปผลการประชุมทบทวนนโยบายระดับผู้บริหาร

– อธิการบดี –

– กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี –

– กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ –

– กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ –

.

260 total views, 28 views today