สร้างผลงานอย่างไรให้มีคุณค่า เพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งทางวิชาการ และนำไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

       เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “การสร้างผลงานอย่างไรให้มีคุณค่า เพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งทางวิชาการ และนำไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อีกทั้ง เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อาทิ หนังสือ ตำรา ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยส่วนหนึ่งจะส่งผลที่ดีและเป็นประโยชน์สู่การขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นต่อไป โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำผลงานทางวิชาการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อถ่ายทอดความรู้เป็นแนวทาง และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป ทั้งนี้มีคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจจากภายนอก ร่วมงานกว่า 300 คน ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ ๓๐๑ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบคุณภาพจาก :  บัณฑิตวิทยาลัย

NEWS : 0312

 

460 total views, 1 views today