ม.นเรศวร ชวนร่วมงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมสร้างชาติ เกษตรศาสตร์ยั่งยืน”

       คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสร้างชาติ เกษตรศาสตร์ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

       งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 เปิดโอกาสให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการเกษตร รวมทั้งนิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาการทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร สิ่งแวดลอม และภูมิศาสตร์ได้มีโอกาสนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ผลงานวิจัย การเผยแพร่องค์ความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การให้บริการวิชาการผ่านการจัดสัมมนาอบรมและ การอบรมสร้างอาชีพให้กับผู้สนใจ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในทุกสาขาวิชาของคณะ และเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตรต่อการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน

       ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ “2.5 ทศวรรษกับการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ฯ” การประชุมทางวิชาการและการเสวนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมสร้างชาติ เกษตรศาสตร์ยั่งยืนการเสวนาในหัวข้อ “การผลิตกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” การบรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแม่นยำอย่างไร ถึงจะสร้างจุดเปลี่ยนให้สังคมไทย” การเสวนาในหัวข้อ “โดรนนวัตกรรมเพื่อการเกษตร” และ “การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนกับงานวิจัยทางด้านเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม” และกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน อาทิ การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การอบรมทางวิชาชีพฟรี การแข่งขันด้านวิชาการของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง การประกวด เช่น การประกวดสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว การประกวดไก่ชนนเรศวร การประกวดไก่ตั้ง-ไก่ต่อ การประกวดปลากัด การแสดงภาคกลางคืน การออกร้านของนิสิต ตลาดนัดสินค้าทางการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ เกษตรกร และผู้สนใจในเขตภาคเหนือตอนล่าง

       โอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คณะเกษตรศาสตร์ฯ โทรศัพท์ 0-5596–2710, 0-5596-2777 – 8 หรือ เว็บไซต์: เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16  เพจ Facebook: คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

2,230 total views, 9 views today