คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวให้กับชาวต่างชาติ ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา 18 ประเทศ 

       เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวให้กับชาวต่างชาติในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา 18 ประเทศ (Postharvest Technology of Fruit and Vegetable Crops for Developing Countries) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้ สร้างความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียและรักษาคุณภาพของผักและผลไม้ โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 14-27 พฤษภาคม 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน รวมถึงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการใช้สถานที่จริง  

       ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคที่หลากหลาย ของมวลมนุษยชาติ ส่งผลอย่างมากต่อการเจริญเติบโตภาคธุรกิจเกษตรโดยเฉพาะผักและผลไม้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ช่วยบรรเทาความยากจนและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและการเกษตรในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ปัญหาสำคัญองสินค้าเกษตรซึ่งควรได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่างเร่งด่วนคือ การสูญเสียทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นผลจากการขาดเทคโนโลยี องค์ความรู้ และวิทยาการที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนา ในโอกาสนี้ ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จึงจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับผู้ที่สนใจชาวต่างชาติในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา 18 ประเทศ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาด้านการเกษตรของแต่ละประเทศให้ยั่งยืนต่อไป 

1,093 total views, 3 views today